سایر خدمات

  • ارائه لیست قیمت نقاشی ساختمان : متقاضیان گرامی میتوانند با به همراه داشتن کارت عضویت انجمن صنفی نقاشان ساختمان به دفتر انجمن مراجعه نموده و فهرست بهای  ممهور و معتبر سال جاری را دریافت نمایند.

  • ارائه فرم قرارداد: متقاضیان گرامی میتوانند با به همراه داشتن کارت عضویت انجمن صنفی نقاشان ساختمان به دفتر انجمن مراجعه نموده و فرم قرارداد ممهور و معتبر را دریافت نمایند.

مشاهده لیست قیمت ها ی مصوب سال جاری