پیگیری حل اختلافات

  •  با توجه  به برخورداری از خدمات شورای حل اختلاف حوزه ی 2610 که مستقر در دفتر انجمن می باشد مراجعه کنندگان محترم می توانند با همراه داشتن درخواست کتبی و کلیه ی شواهد و مدارک مرتبط با شکواییه ی کار مورد اختلاف  ، پنج شنبه ها در ساعات 9 صبح الی 12 ظهر به این پایگاه  مراجعه کرده و از طریق تشکیل پرونده مراحل رسیدگی به موضوع مورد اختلاف را پیگیری نمایند .